Oferta podstawowa

Raporty oceny oddziaływania na środowisko

Wnioski o wydanie decyzji środowiskowych, procedura udziału społeczeństwa, raporty ooś, monitoring


Przeprowadzimy Państwa przez całą procedurę prowadzącą do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pracę rozpoczynamy od dokładnej analizy planowanej inwestycji pod kątem prawnym. Następne kroki to przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia.


W przypadku, gdy właściwy organ administracyjny nałoży konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, przystępujemy do przygotowania odpowiedniej dokumentacji zgodnej z prawem krajowym i wspólnotowym. Jako jedna z nielicznych firm, w cenie usługi, oferujemy także czynne uczestnictwo naszej firmy w procedurze udziału społeczeństwa reprezentując inwestora podczas jej trwania.

Posiadamy doświadczenie przy tworzeniu raportów m.in. na:
- farmy wiatrowe,
- elektrownie biogazowe (rolnicze, poubojowe i in.),
- zakłady przemysłowe,
- przebudowy kanałów i koryt rzek,
- pozostałe inwestycje infrastrukturalne.

Programy usuwania azbesty wraz z inwentaryzacją

Przygotowanie kompletnych programów usuwania azbestu wraz z przeprowadzoną przez nas inwentaryzacją

,,Krajowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" nakłada na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym obowiązek sporządzania programów usuwania azbestu. Dokumenty te mają wskazać sposób i zakres niwelowania negatywnego oddziaływania wyrobó zawierających szkodliwy azbest.

Dodatkowo organy samorządowe: burmistrzowie i wójtowie mają obowiązek przedkładać właściwemu wojewodzie (do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy - począwszy od danych za rok 2003) informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest.

Naszą firma posiada doświadczenie w przygotowywaniu tego typu opracowań. Dotyczy to zarówno programów usuwania azbestu jak i rocznych sprawozdań samorządowych. Ponadto w ramach opracowania w/w dokumentów wykonujemy także inwentaryzację azbestu na danym terenie.

Pozwolenia zintegrowane

Kompleksowe przygotowanie wnioskodawcy w ramach uzyskania pozwolenia zintegrowanego, najlepsze dostępne techniki BAT


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U z 2002 r.Nr 122, poz. 1055) wymienia instalacje, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego.


Pozwolenie określa warunki:
- emisji dla wprowadzania gazów lub płynów do powietrza,

- emisji dla wprowadzania ścieków lub wód do ziemi,
- emisji do wytwarzania odpadów,
- poboru wód.

W pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki dla wszystkich w/w elementów niezależnie od tego czy dla instalacji wymagane byłoby uzyskanie pozwoleń dla każdego z elementów osobno.

Gospodarka odpadami

Plany gospodarki odpadami, wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów itd.

Ustawodawstwo krajowe i wspólnotowe zobowiązuje organy administracyjne każdego szczebla do opracowywania planów gospodarki odpadami. Opracowania te stanowią element wykonawczy gminych i powiatowych.

Oferujemy opracowania w zakresie odpadów:
- komunalnych,
- pochodzących z sektora gospodarczego,
- pochodzących z procesów rolniczych,
- niebezpieczne, 

- inne niż niebezpieczne.

Sporządzone przez naszych ekspertów dokumentacje charakteryzują się pełnym dostosowaniem do zapisów ustaw i rozporządzeń prawa krajowego oraz do dyrektyw UE.

 

Programy ochrony powietrza i środowiska

Prognozy oceny oddziaływania na środowisko

Oferujemy opracowanie programów ochrony powietrza (POP) oraz programów ochrony środowiska (POŚ) dla organów administracyjnych

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska oraz zbiór innych powiązanych ustaw, rozporządzeń oraz dyrektyw unijnych ,określa obowiązki w zakresie sporządzenie programów ochrony środowiska oraz programów ochrony powietrza.

Nasza firma oferuje powyższe opracowania na poziomie wszystkich szczeblów samorządowych.

Opracowanie prognoz ocen oddziaływania na środowisko dokumentów o charakterze strategicznym

W odniesieniu do projektów dokumentów, które stanowią  ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, prawo nakazuje przeprowadzanie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów lub programów oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Jednym z elementów oceny strategicznej jest opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko, którą nasza firma wykonuje zgodnie z wytycznymi prawa krajowego i wspólnotowego.