Szkolenia

Szkolenia specjalistyczne

W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy Państwu specjalistyczne programy szkoleniowe


Naszym głównym kierunkiem szkoleń jest ochrona środowiska. Poniżej znajdują się 2 programy szkoleniowe dla różnych rodzajów słuchaczy. Oczywiście jesteśmy w stanie przygotować szkolenia ,,na zamówienie" o tematyce związanej z ekologią, prawem, czy też pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Szkolenie nr 1

Praktyczne szkolenie z zakresu oceny oddziaływania na środowisko dla pracowników firm konsultingowych i osób aplikujących o dotacje unijne


Grupa docelowa: szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników firm konsultingowych, i doradczych oraz innych osób na co dzień pracujących przy przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pozostałych inwestycji realizowanych na terenie kraju.

Korzyści: zdobycie praktycznych umiejętności w kwestii opracowania dokumentacji środowiskowej. Dzięki szkoleniu nabyta zostanie wiedza w dziedzinie identyfikacji przedsięwzięć oraz sposobu dalszego postępowania przy aplikowaniu o fundusze unijne. Z uwagi na fakt, iż instytucje zarządzające kładą ogromny nacisk na zgodność inwestycji z zasadami ochrony środowiska tak ważne jest prawidłowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko.

Przykładowy program szkolenia:
1.Wstęp
2.Podstawowe akty prawne i zagadnienia środowiskowe
3.Definicja i istota ,,przedsięwzięcia”
4.Aspekty środowiskowe w procesie inwestycyjnym
5.OOŚ w poszczególnych programach operacyjnych
6.Budowa wniosku o dofinansowanie pod względem środowiskowym
7.Działania przedaplikacyjne
8.Wymagane załączniki do wniosków o dofinansowanie
9.Trudności na poziomie opracowywania dokumentacji
10.Przypadki szczególne
11.Ćwiczenia praktyczne
12.Zakończenie

Rodzaj szkolenia: 1 dniowe, 6 godzin wykładów i zajęć praktycznych.

Cena: 600 zł brutto. W cenie znajduje się serwis kawowy oraz szczegółowe materiały edukacyjne.

Szkolenie nr 2

Specjalistyczne szkolenie dla pracowników organów rządowych i samorządowych uczestniczących w procedurze oceny oddziaływania na środowisko oraz innych zainteresowanych firm i osób indywidualnych


Grupa docelowa: szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób mających do czynienia z oceną oddziaływania na środowisko. Poruszone zagadnienia okażą się pomocne m.in. urzędnikom uczestniczącym z postępowaniu OOŚ (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, inspektoraty sanitarne, dyrekcje ochrony środowiska) oraz pracownicy firm konsultingowych, a także indywidualne osoby zaangażowane w przygotowywanie dokumentacji środowiskowej.

Korzyści: Szkolenie w sposób praktyczny pozwoli zapoznać się z całą problematyką OOŚ. Słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie przygotowywanie całych procesów inwestycyjnych. Duży nacisk zostanie położony na kwestię przedsięwzięć budowlanych.

Wykładowcy zwrócą ponadto szczególną uwagę na najczęstsze zarzuty instytucji zarządzających pod kierunkiem organów administracyjnych oraz beneficjentów.

Przykładowy program szkolenia:
1.Wstęp
2.Podstawy prawne
3.OOŚ w kontekście prawa unijnego
4.Umocowanie OOŚ w prawie krajowym
5.Okres przejściowy
6.Dostosowanie prawa krajowego do unijnego
7.Ocena oddziaływania na środowisko:
a) Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko SOOŚ
-  dokumentacja SOOŚ,
- umocowanie prawne,
-  rola, znaczenie i postępowanie SOOŚ,
-  obowiązki organów uczestniczących w postępowaniu,
- udział społeczeństwa,
- oddziaływanie transgraniczne.
b) Oddziaływania na obszary NATURA 2000
- podstawy prawne,
- sieć obszarów chronionych,
- rola i znaczenie obszarów Natura 2000,
- obowiązki inwestorów w kontekście oddziaływania na obszary Natura 2000,
- rola organów ochrony środowiska,
- postępowanie w przypadku oddziaływania na obszary chronione,
- Natura 2000 we wnioskach aplikacyjnych.
c) Ocena oddziaływania w procesach inwestycyjnych
- podstawy prawne,
- sposób przeprowadzanie procedury OOŚ w przypadku przedsięwzięć zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływujący na środowisko,
- obowiązki inwestorów w ramach starań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia na budowę,
- rola organów administracyjnych uczestniczących w postępowaniu,
- ponowna ocena oddziaływania na środowisko,
- najczęściej napotykane konflikty na linii inwestor – organ administracyjny,
- jakość dokumentacji,
- wymogi związane z opracowywaniem raportów OOŚ,
- udział społeczeństwa w postępowaniu,
- OOŚ w poszczególnych programach operacyjnych,
8.Problematyka, przypadki szczególne
9.Ćwiczenia praktyczne
10.Zakończenie

Rodzaj szkolenia: 2-3 dniowe, 10-13 godzin wykładów i zajęć praktycznych.

Cena: 1700 zł brutto. W cenie znajduje się pełne wyżywienie, noclegi oraz szczegółowe materiały edukacyjne.

 

Praktyczne szkolenie z zakresu oceny oddziaływania na środowisko dla pracowników firm konsultingowych i osób aplikujących o dotacje unijne