Opłaty środowiskowe

Opłaty środowiskowe - ekoopłaty

Opłaty za korzystanie ze środowiska, za substancje kontrolowane oraz opłata produktowa


Prawo krajowe oraz wspólnotowe nakłada na przedsiębiorców oraz na inne podmioty i instytucje konieczność przedkładania sprawozdań w zakresie użytkowania ze środowiska i wnoszenie ewentualnych opłat.

Wyróżniamy 3 rodzaje sprawozdawczości:
1. Opłaty za korzystanie ze środowiska

Ponoszone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.);
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.);
- pobór wód z ujęć własnych;
- składowanie odpadów.

Obowiązek ten spoczywa na:

- Przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osobach prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki;
- Jednostkach organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami;
- Osobach fizycznych nie będąca podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.


Sprawozdania o których mowa powyżej przedkłada się 1 w roku (do 2013 było to 2 razy w roku) do właściwego urzędów marszałkowskiego.

Wykazy należy składać do 31 marca danego roku, za cały rok poprzedni. Opłat nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza: 800zł rocznie dla danego rodzaju korzystania ze środowiska. Nawet brak konieczności wniesienia opłaty nie zwalnia podmiotu z obowiązku złożenia sprawozdania rocznego.


2. Opłaty za substancje kontrolowane
Ponoszone na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zmianami).

3. Opłata produktowa
Ponoszona na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63 z 2001r., poz. 639, z późn. zmianami). Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej należy składać, w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.